Polityka prywatności

Preambuła

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z usług szkoleniowych dostępnych pod domeną www.akademia.upadlosc-kancelaria.pl, obowiązki Administratora danych oraz uprawnienia Użytkowników. 

Administrator deklaruje i zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić należytą ochronę danym osobowym Użytkowników, chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu Administrator stosuje adekwatne środki techniczne zapobiegające tego rodzaju naruszeniom oraz zapewaniające prywatność Użytkowników.

Administrator danych:

Administratorem danych jest KL LAW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wały Piastowskie 1 lokal 1508, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000541275, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 250 zł, o numerze NIP 5833171892 oraz REGON 222184181; 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Cel przetwarzania danych 

Administrator przetwarza dane Użytkowników oferowanych przez siebie do sprzedaży usług szkoleniowych, których podanie następuję w trakcie wypełniania formularza poprzedzającego dokonanie zakupu. Dane te są zatem niezbędne do zakupu Szkolenia na stronie www.akademia.upadlosc-kancelaria.pl, dokonania rozliczeń, zawarcia umowy sprzedaży Szkolenia oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązku dostarczenia materiałów zakupionych w ramach szkolenia.

Rodzaj danych

Administrator przetwarza dane osobowe objęte formularzem wypełnianym przez zakupem usługi szkoleniowej tj.:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu
  • adres e-mail

oraz inne dane, które okażą się niezbędne do wystawienia faktury:

  • nazwę firmy, NIP, adres siedziby firmy (w przypadku przedsiębiorców)
  • PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia osób fizycznych)

Prawa osoby, które dotyczy przetwarzanie danych:

Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie następuje za zgodą Użytkownika wyrażoną w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego na stronie www.akademia.upadlosc-kancelaria.pl, która stanowi warunek zakupu usługi oferowanej przez Administratora danych.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, modyfikacji, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Na żądanie Użytkownika Administrator udzieli mu w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) informacji o przysługujących mu prawach. 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi szkoleniowej oferowanej przez Administratora. Przechowywanie danych będzie trwało przez okres do 5 lat ewentualnie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Administrator niezwłocznie usunie dane Użytkownika z bazy.  

Kontakt z Administratorem danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących procesu przetwarzania danych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem:

  • mailowo – biuro@kancelaria-kllaw.pl
  • pocztą – ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Akademia Upadłości | KL Law Polska Sp. z o.o., Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk | Info: biuro@kancelaria-kllaw.pl | NIP: 5833171892

Wszelkie prawa zastrzeżone